Privacy Policy - Miejsce dla ludzi, których serce bije kodem

Polityka prywatności
SILKY CODERS SP. Z O.O.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.


Administratorem danych jest:

Silky Coders Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000896121, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN (opłacony w całości), REGON 388746434, NIP  833423661 (dalej: „Silky Coders”)


Cel przetwarzania

Utrzymywanie relacji biznesowych, przepływ informacji, wszelka komunikacja związana z działalnością spółki.


Rodzaj danych

Imię i nazwisko, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail.


Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust 1f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

  1. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw co do przetwarzania twoich danych osobowych – bez podawania przyczyny. Sprzeciw może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania.
  2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia twoich danych – bez podawania przyczyny.
  3. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez SILKY CODERS twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie.
  4. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania twoich danych osobowych.
  5. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Silky Coders twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
  6. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
  7. Przysługuje ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenie żądań wskazanych w punktach 1-4 pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane do chwili zgłoszenia żądania. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.


Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas trwania współpracy.


Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: dataprivacy@silkycoders.com
  2. listownie na adres: Silky Coders. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.


Powierzenie przetwarzania danych

Silky Coders może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w związku z realizacją celu określonego w niniejszej polityce prywatności a także podmiotom, które świadczą na rzecz LPP usługi związane z utrzymywaniem relacji biznesowych oraz realizacją komunikacji zewnętrznej.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


Cookies

Ta strona używa plików „cookies”. Informacji zarejestrowanych w plikach „cookies” używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników.


Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google  Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

 

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

 

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony  internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Polityka prywatności
REKRUTACJE SILKY CODERS SP. Z O.O.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administratorem danych jest:
Silky Coders Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000896121, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN (opłacony w całości), REGON 388746434, NIP  5833423661 (dalej: „Silky Coders”)

 

Cele przetwarzania
1. Przeprowadzenie rekrutacji pracowników
2. Przeprowadzenie rekrutacji dla potrzeb badań użyteczności
3. Przeprowadzenie badań użyteczności

 

1. PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

 

Cel przetwarzania
Przeprowadzenie rekrutacji pracowników.

 

Rodzaj danych
Imię i nazwisko, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania (opcjonalnie adres), data urodzenia, doświadczenie zawodowe.

 

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Silky Coders przetwarza Twoje dane osobowe za Twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Silky Coders.
4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez Silky Coders Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Silky Coders Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych
1. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 4 lat od dnia przekazania przez Ciebie do Silky Coders swoich danych na potrzeby rekrutacji.
2. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 2 lat od dnia przekazania przez Ciebie do Silky Coders swoich danych na potrzeby rekrutacji.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. Wiadomości e-mail na adres: privacycandidate@lppsa.com
2. listownie na adres: Silky Coders Sp. z o.o., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

 

Powierzenie przetwarzania danych
Silky Coders może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do pracy jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Silky Coders może powierzyć Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z Silky Coders w zakresie wsparcia procesu rekrutacji bądź jego części takim jak: agencje rekrutacyjne, szkoły językowe weryfikujące znajomość języka obcego, dostawcy usług selekcyjnych. Celem powierzenia Twoich danych osobowych będzie wyłącznie rekrutacja do pracy a Twoje dane pozostaną bezpieczne.

Dane osobowe kandydatów do pracy w Silky Coders nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

2. PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI DLA POTRZEB BADAŃ UŻYTECZNOŚCI

 

Cel przetwarzania
Rekrutacja osób chętnych do udziału w badaniu użyteczności serwisu internetowego.

 

Rodzaj danych
Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dane dot. zatrudnienia.

 

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Silky Coders przetwarza Twoje dane osobowe za twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.
W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Silky Coders.
4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez Silky Coders Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Silky Coders Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych
1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat.
2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, twoje dane zostaną przez nas usunięte w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia danej rekrutacji – niezależnie od sposobu zakończenia.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lppsa.com
2. listownie na adres: Silky Coders, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

 

Powierzenie przetwarzania danych
Silky Coders może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do badań użyteczności serwisu internetowego jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

3. PROWADZENIE BADAŃ UŻYTECZNOŚCI

 

Cel przetwarzania
Przeprowadzenie badania użyteczności serwisu internetowego oraz analiza wyników tych badań na potrzeby własne Silky Coders.

 

Rodzaj danych
Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dane dot. zatrudnienia, wizerunek oraz głos. Wizerunek oraz głos nie będą przetwarzane wyłącznie jako nagranie zwykłe bez możliwości analizy biometrycznej.

 

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Silky Coders przetwarza Twoje dane osobowe za twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Silky Coders.
4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez Silky Coders Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Silky Coders Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach. Czas przechowywania danych osobowych

1. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 rok.
2. Wyniki badań oraz materiały powstałe w trakcie badania, w tym zarejestrowany w trakcie badania wizerunek i głos mogą być przechowywane przez Administratora przez czas nieoznaczony.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lppsa.com
2. listownie na adres: Silky Coders, Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

 

Powierzenie przetwarzania danych
Silky Coders może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do badań użyteczności serwisu internetowego jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.