Privacy Policy - Miejsce dla ludzi, których serce bije kodem

Polityka prywatności
SILKY CODERS SP. Z O.O.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.


Administratorem danych jest:

Silky Coders Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000896121, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN (opłacony w całości), REGON 388746434, NIP 5833423661 (dalej: „Silky Coders”)


Cel przetwarzania

Utrzymywanie relacji biznesowych, przepływ informacji, wszelka komunikacja związana z działalnością spółki.


Rodzaj danych

Imię i nazwisko, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail.


Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust 1f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

  1. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw co do przetwarzania twoich danych osobowych – bez podawania przyczyny. Sprzeciw może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania.
  2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia twoich danych – bez podawania przyczyny.
  3. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez SILKY CODERS twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie.
  4. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania twoich danych osobowych.
  5. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Silky Coders twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
  6. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
  7. Przysługuje ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenie żądań wskazanych w punktach 1-4 pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane do chwili zgłoszenia żądania. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.


Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas trwania współpracy.


Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: dataprivacy@silkycoders.com
  2. listownie na adres: Silky Coders. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.


Powierzenie przetwarzania danych

Silky Coders może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w związku z realizacją celu określonego w niniejszej polityce prywatności a także podmiotom, które świadczą na rzecz LPP usługi związane z utrzymywaniem relacji biznesowych oraz realizacją komunikacji zewnętrznej.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


Cookies

Ta strona używa plików „cookies”. Informacji zarejestrowanych w plikach „cookies” używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników.


Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google  Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

 

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

 

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony  internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Polityka prywatności
REKRUTACJE SILKY CODERS SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: SilkyCoders Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000896121. 

 

2) Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@silkycoders.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej; 

 

3) W sprawie swoich danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.sc@silkycoders.com; 

 

4) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

a) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych wskazanych przez przepisy prawa pracy (art. 22¹ Kodeksu pracy) oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wybranym kandydatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) przeprowadzenie rekrutacji, na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód w tym przekazanych danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (dane zwykłe) lub zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia lub stopniu niepełnosprawności); 

c) przeprowadzenie analiz oraz testów predyspozycji zawodowych w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności  na wybrane stanowiska pracy za pośrednictwem dedykowanych do tego narzędzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. a.;  

d) udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO; 

 

5) Zakres wymaganych danych: podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest wymagane, aby wziąć udział w rekrutacji. Zakres niezbędnych danych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. nr. telefonu, adres e-mail, kontakt za pośrednictwem serwisu społecznościowego np. LinkedIn); wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

6) Zakres dobrowolnych danych: pozostały zakres danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych oraz formularzu aplikacyjnym jest dobrowolny i może obejmować: 

a) inne dane zwykle nie wynikające z przepisów prawa np. zdjęcie (wizerunek kandydata), zainteresowania, dodatkowe umiejętności; 

b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO), np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności. 

 

7) Źródło danych: Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od naszego pracownika, który zaproponował Twoją kandydaturę w procesie rekrutacji w ramach programu poleceń pracowniczych w szczególności dane zawarte w CV (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel.). 

 

8) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:  

a) podmioty Grupy LPP S.A. w tym w szczególności LPP S.A., DockIT Sp. z o.o., LPP Retail Sp. z o.o., LPP Logistics Sp. z o.o.,  

b) podmioty świadczące usługi prawne; 

c) podmioty dostarczające korespondencję;  

d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji; 

e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora; 

f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora; 

g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy składasz aplikację za pośrednictwem tego portalu lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami. 

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, przy zachowaniu poufności i ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. 

 

9) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub przez okres wskazany w ewentualnej zgodzie na przyszłe rekrutacje nie dłużej niż przez rok od zakończenia procesu rekrutacji.  

 

10) Informujemy o przysługujących prawach do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii; 

b) sprostowania swoich danych osobowych; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d) przenoszenia danych;  

e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO; 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora; 

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).